Viac o projekte: www.supportedemployment.eu

Európske politiky zamestnanosti prezentujú a podporujú projekty a aktivity, ktoré sú zamerané na motiváciu a oprávnenie vstupu znevýhodnených osôb na trh práce (ľudia s telesným, duševným alebo zmyslovým postihnutím, osoby v krízových centrách, po skončení výkonu trestu, osamelé matky, ale i dlhodobo nezamestnaní).

I napriek rozvoju za posledné roky v oblasti Podporovaného zamestnávania, je v súčasnosti v mnohých krajinách veľký deficit a nevyužitý potenciál v danej problematike. Osoby znevýhodnené na trhu práce predstavujú v krajinách vysoké percento nezamestnanosti a majú stále nízke príjmy a to i z dôvodu slabého uplatnenia sa na trhu práce. Preto zamestnanie v chránených dielňach a „ v tzv. špecializovaných a vymedzených zamestnaniach“ zostáva i naďalej prvou voľbou možného zamestnania sa pre rizikové skupiny.

Preto cieľom partnerstvá a teda projektu SUPPE „Podporované Zamestnávanie“ je propagovať hodnoty a princípy podporovaného zamestnávania, ktoré sú postavené na koncepte motivácie, dôstojnosti, posilnenia, vzájomného rešpektu a sociálnej inklúzie jednotlivcov odkázaných na sociálnu pomoc.

Hlavnou úlohou partnerstvá na dosiahnutie cieľov projektu je:

• Preskúmanie súčasného stavu v jednotlivých partnerských krajinách a indikovanie správnej úrovne rozvoja Podporného zamestnávania

• Identifikovanie štandardov a profesijných úrovní odborníkov podporovaného zamestnávania

• Definovanie najlepších možných príkladov z praxe

• Vypracovanie vhodného náučného materiálu, ktorý bude slúžiť expertom poskytujúcich pracovné príležitosti a podporu v zamestnaní pre ľudí žijúcich v znevýhodnených podmienkach.

• Rozvíjanie konceptu pre úspešnú implementáciu projektu v rámci kariérneho rozvoja osôb žijúcich v znevýhodnených podmienkach

• Zainteresovanie samotných znevýhodnených obyvateľov na prieskumovom vývoji projektu a správna aplikácia projektu do praxe na základe ich životných skúsenosti