Viac informacii o projekte: www.efinlit.eu

Súčasný turbulentný vývoj ekonomík a rozmach jednotlivých trhov v Európskych krajinách vedie jednotlivcov k samostatnosti a vlastnej kontrole nad finančnými otázkami reálneho či už súkromného alebo pracovného života. V tomto smere je potrebný neustály vývoj a sledovanie súčasných zmien a preto sa i partnerstvo rozhodlo vziať otázky Finančnej gramotnosti do jedných z výziev reálneho života jednotlivca. To umožni ľuďom lepšie porozumieť celkovému mechanizmu ekonomiky a jej trhov, ako správne narábať s financiami a na druhej strane ochrániť ich pred nástrahami trhov, aby sa neocitli v negatívnej životnej situácií.

Okrem toho, súčasný projekt bude priamo a nepriamo podporovať rozvoj digitálnej, matematickej a jazykovej gramotnosti, komunikačné a kooperatívne zručnosti finančne znevýhodnenej skupiny mladých občanov EÚ (18-35rokov). Znevýhodnenú skupinu definujeme ako obyvateľov s nízkym až minimálnym príjmom a nepriaznivou životnou situáciou odkázaných na sociálnu pomoc (napr. ľudia s telesným, duševným alebo zmyslovým postihnutím, osoby v krízových centrách, po skončení výkonu trestu, ale aj dlhodobo nezamestnaní).

 

eFinLit má za úlohu vytvoriť Online Vzdelávaciu platformu, ktorá bude predstavovať nástroj socializácie sa užívateľov (prepojenie so sociálnymi sieťami), bude zahŕňať rôznorodé socializačné nástroje ako online hry, testy, databázy, motivačné a informačné zdroje, vzdelávacie moduly, ktoré budú predstavovať 50-60hodín študijného-hravého a pracovného materiálu (2ECTS). Obsahová štruktúra:

1. Digitálne zručnosti a prístup k finančným informáciám

2. Základy matematických výpočtov

3. Hospodárenie/Rozpočet domácnosti a jednotlivca

4. Úspory

5. Zadlženosť

6. Úvery a pôžičky

7. Práva spotrebiteľa

8. Investovanie a podnikanie

9. Slovník

 

Hlavné ciele projektu:

• Identifikovať špecifické potreby občanov EÚ v problematike Finančnej Gramotnosti

• Vytvoriť Interaktívne komunikačné platformy (ICT) a nástroje, ktoré zvýšia zručnosti obyvateľov EÚ v oblasti finančných otázok

• Vytvorenie štruktúry spolupracujúcich inštitúcií a kompetentných subjektov na trhu v oblasti vzdelávania, gramotnosti a online vzdelávania

• rozšíriť povedomie o základných a rozšírených Finančných otázkach (hrozieb, výziev a možností) v EÚ

• Splniť požiadavky EU 2020 stratégií na rozvoj sociálnej súdržnosti a digitálnej gramotnosti