ReEntry

ReEntry je inovatívny projekt, ktorý podporuje utečencov a migrantov žijúcich v celej Európe v podnikaní prostredníctvom rozvoja on-line katalógu, v ktorom sa môžu zamestnanci odborného vzdelávania a kariérni poradcovia dozvedieť o osvedčených postupoch a inovatívnych riešeniach podporujúcich podnikanie migrantov.

Stránky projektu: www.reentryproject.eu

Newsletter

ReEntry_Newsletter_2_SK.pdf

Podpora migrantov v Európe v podnikaní

Projektový tím je presvedčený, že pomoc migrantom v Európe v podnikaní je účinným prostriedkom na zlepšenie ich sociálnej a ekonomickej integrácie tým, že budú mať rovnakú príležitosť stať sa ekonomicky sebestačnými vo svojej hosťovskej krajine a budú si tak môcť vytvoriť bezpečnejší život pre seba a svoje rodiny. Podnikatelia migranti môžu tiež poskytovať služby a produkty z ich domovských krajín pre migrujúce komunity po celej Európe, čo podporí rozmanitosť na európskom trhu a poskytne pocit blízkosti migrantom, ktorí sú ďaleko od domova.

Vďaka využitiu on-line katalógu zhromažďujúceho najlepšie postupy z celej Európy bude ReEntry zvyšovať kvalifikáciu a zlepšovať poskytovanie informácií pracovníkom v odbornom vzdelávaní, ktorí pracujú priamo s migrantmi a utečencami ako kariérni poradcovia a koučovia.

Po konzultácii s týmito odborníkmi z celej Európy projektový tím bude:

• robiť prieskum súčasného stavu podpory pre migrantov a utečencov;

• identifikovať a podporovať osvedčené postupy pri podpore migrantov v podnikaní;

• viesť online interaktívne fórum na vytváranie sietí a výmenu osvedčených postupov medzi odborníkmi a migrantmi.

Z celkového hľadiska budú tieto aktivity pomáhať riešiť súčasný nedostatok informácií pre migrantov, ktorí by chceli začať podnikať vo svojej hosťovskej krajine.

Projekt ReEntry začal v septembri 2016 a bude pokračovať až do februára 2018.

Projekt ReEntry je financovaný z prostriedkov írskej národnej agentúry, Léargas prostredníctvom Erasmus+ programu

 

Ciele projektu

Partneri projektu chápu, že stať sa podnikateľom je vždy výzvou, a to predovšetkým v prípade migranta alebo utečenca. Títo začínajúci podnikatelia potrebujú predovšetkým presné a relevantné informácie, príležitosti pre kvalitné sieťovanie (s ďalšími migrantmi aj príslušníkmi hosťovskej komunity), inštruktáže, školenia a napokon aj investície a financovanie. Cieľom projektu ReEntry je poskytnúť prehľad osvedčených postupov, iniciatív a programov, ktoré sa zameriavajú na podporu a uľahčenie podnikania migrantov v Európe tým, že poskytne prístup k dôležitým informáciám, vrátane poradenstva ohľadom školení a možností financovania pre podnikateľov migrantov, a tým, že využíva online prvky na webovej stránke projektu.

Pre koho je ReEntry

Hlavnými cieľovými skupinami projektu ReEntry sú:

• organizácie zaoberajúce sa odborným vzdelávaním a vzdelávaním dospelých a odborníci zaoberajúci sa podporou sociálno-ekonomickej integrácie prisťahovalcov.

• Kariérni poradcovia pracujúci s migrantmi na zlepšení ich prístupu k zamestnaniu.

Partneri projektu ReEntry spolupracujú s týmito odborníkmi, aby mohli vykonať prieskum súčasného stavu a aby mohli využiť zistenia z tohto prieskumu na identifikáciu a podporu kvalitných a osvedčených postupov podporujúcich migrantov z celej Európy v podnikaní.

Projektový tím bude taktiež spolupracovať s rôznymi partnermi v svojej krajine, vrátane organizácií a sietí zameraných na výskumy ohľadom migrantov, sociálnych partnerov a agentúr na podporu podnikania. Koncoví užívatelia výsledkov projektu ReEntry sú migranti a utečenci, ktorí majú záujem stať sa samostatne zárobkovo činní.

 

Aktivity projektu

1. Urobiť prieskum aktuálneho sociálno-ekonomického profilu migrantov v každej partnerskej krajine; identifikovať národné politiky ohľadom podnikania migrantov a profilovať niektoré národné programy a iniciatívy zamerané na zlepšenie zamestnateľnosti a samostatnej zárobkovej činnosti migrantov.

2. Zhrnúť závery výskumných aktivít, ktoré budú zverejnené v "Katalógu podnikateľov - migrantov" na e-platforme.

3. Rozvíjať a podporovať e-platformu, kde bude prístup k informáciám o osvedčených postupoch, iniciatívach a o výukových materiáloch, ktoré boli identifikované a zozbierané partnermi projektu a ktoré sú využiteľné na podporu podnikania migrantov. Tieto príklady budú k dispozícii v jazykoch každej partnerskej krajiny.

4. Rozvíjať a podporovať online interaktívne fórum pre vytváranie sietí, výmenu informácií, skúseností a osvedčených postupov medzi cieľovými skupinami projektu, zúčastnenými organizáciami a koncovými užívateľmi.

 

Partneri projektu

Projekt ReEntry vedie tím šiestich organizácií z celej Európy s bohatými skúsenosťami so spoluprácou na projektoch financovaných EÚ a pracujúcimi priamo s cieľovou skupinou projektu. Tieto organizácie sú z Írska, Rakúska, Slovinska, Slovenska, Českej republiky a Portugalska – šesť európskych krajín s rôznymi skúsenosťami s prijímaním a integráciou migrantov.

Organizácia Meath Partnership sa ako koordinátor projektu snaží dať dohromady partnerov z krajín, ktoré sú v rôznych fázach vývoja vzhľadom na ciele projektu. Táto rozmanitosť v rámci partnerstva uľahčuje výmenu osvedčených postupov a učenia sa od druhých, čo je dôležitou pridanou hodnotou projektu. Konzorcium má všetky zručnosti potrebné na úspešný vývoj, implementáciu a šírenie tohoto projektu.

Projektový tím:

Írsko: Meath Partnership (koordinátor)

Rakúsko: E-C-C Verein fuer interdisziplinaere Bildung und Beratung

Slovinsko: INTEGRA INSTITUT

Slovensko: QUALED

Česká republika: KTP – Společnost pro kvalifikaci na trhu práce

Portugalsko: ISCAP – Instituto Politecnico do Porto