VET contra

Učitelia proti radikalizácii - projekt VET contra.

Odborné školy, stredné školy a inštitúcie odborného vzdelávania sú často konfrontované so študentmi pochádzajúcimi z rôznych spoločenských, kultúrnych alebo rasových prostredí. Utečenecká situácia môže tento stav ešte vyostriť. Za týchto okolností sa často stáva, že vzniká trenie, ktoré sa zrodilo z predsudkov, nízkej sebaúcty a latentnej xenofóbie. Keď sa objavia takéto problémy a eskalujú ťažkosti, a keď mladí ľudia nevidia pozitívne perspektívy, kritická menšina (ale v rastúcom počte) je priťahovaná extrémistickými ideológiami, ako sú neonacistické skupiny alebo džihádske hnutie "islamského štátu".

 

Európska sieť pre zvýšenie povedomia ohľadom radikalizácie (Radicalisation Awareness Network) uvádza, že "najlepšou prevenciou je zabrániť tomu, aby sa ľudia v prvom rade zapojili do násilných extrémistických alebo teroristických činností alebo presvedčiť ich, aby sa od takýchto myšlienok a metód odvrátili ... Najlepšie postavenie na riešenie fenoménu radikalizácie majú ľudia z prvej línie, ktorí sú v priamom kontakte s cieľovými jednotlivcami alebo zraniteľnými skupinami obyvateľstva."

Učitelia a školitelia potrebujú nové zručnosti a kompetencie, aby boli lepšie pripravení na riešenie medzikultúrneho napätia medzi rôznymi skupinami študentov a aby v ranom štádiu odhalili ukazovatele radikalizácie medzi svojimi študentmi. Mnohí z nich však absolvovali svoje odborné vzdelanie pred mnohými rokmi a niektorí sú úplne alebo do veľkej miery nepripravení na zmeny v spôsobe, akým je naša spoločnosť organizovaná a ktoré koncepčné aspekty radikalizácie predstavujú hrozbu.

Náš projekt poskytne učiteľom informácie, prehľad iniciatív, príklady osvedčených postupov a efektívne nástroje a metódy, aby sa im lepšie pracovalo. Učitelia získajú zručnosti a vedomosti, aby mohli zasahovať v ranom štádiu so zameraním na sebaúctu, empatiu a na zvládanie negatívnych emócií. Z dlhodobého hľadiska tento prístup povedie k lepšiemu vzdelávaciemu prostrediu, lepším výsledkom vzdelávania a zníži rasizmus a xenofóbiu v triede.

Konkrétne ciele projektu sú

·        vytvoriť elektronickú platformu, kde bude prístup ku všetkým iniciatívam a učebným materiálom, ktoré v projekte identifikujeme a zosumarizujeme, najmä pre výučbu v multikultúrnych skupinách. Budú tu základné informácie o tom, ako zvládnuť skupiny s interkultúrnym napätím, o sociálnom vzdelávaní, etike účasti, sociálnej a emocionálnej inteligencii a stratégiách riešenia konfliktov.

·        zhrnúť zistenia v "Katalógu osvedčenej praxe: Učitelia proti radikalizácii", ktorý poskytne prehľad o súčasnej situácii v partnerských krajinách, predstaví iniciatívy, projekty a materiály a poskytne osvedčené postupy a príklady pre učiteľov a pre odborníkov pracujúcich s marginalizovanými ľuďmi vo vzdelávaní.