Post-traumatická integrácia – základná psychosociálna podpora a intervencia pre migrantov

O projekte

Napriek tomu, že sa masívna migračná vlna, ktorá priniesla do európskych krajín v roku 2015 takmer milión utečencov, zmenšila, stále môžeme očakávať, že veľké množstvo utečencov bude prichádzať aj v nasledujúcich rokoch. Toto obrovské očakávanie vyžaduje nielen dodatočné finančné zdroje na registráciu, ubytovanie, jedlo, zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie utečencov, ale aj na zabezpečenie veľkého množstva pracovníkov v prvej línii. Kým niektorí z nich majú skúsenosti a vzdelanie z oblasti psychológie, sociálnej práce a pod., väčšina pracovníkov s utečencami, hlavne medzi dobrovoľníkmi a v neštátnom sektore, má skúsenosti len s administratívou, alebo majú inú špecializáciu a pracujú lebo chcú pomôcť. Lenže niekedy dobre mienené nemusí znamenať aj dobré.

Tento aspekt je veľmi dôležitý pokiaľ berieme do úvahy, že 50% utečencov, ktorí prichádzajú do Európy má skúsenosť s psychickou nepohodou alebo psychickou poruchou vzniknutou z traumy. Odhaduje sa, že polovica z týchto utečencov môže trpieť post-traumatickou stresovou poruchou (PTSD). Bohužiaľ post-traumatické problémy sú často prehliadané z jednoduchého dôvodu, že takzvaní pracovníci prvého kontaktu s utečencami a žiadateľmi o azyl si nie sú vedomí tejto možnosti.

Hlavným cieľom nášho projektu je preto zvýšiť povedomie o možnosti post-traumatickej stresovej poruchy medzi utečencami a žiadateľmi o azyl, o jej symptómoch či možnostiach základnej duševnej intervencie a podporiť tak profesionálny rozvoj pedagógov (ako napr. učiteľov, trénerov, mentorov a pod.) a taktiež špeciálne pracovníkov s mládežou, ktorí sa budú musieť vysporiadať so zvyšujúcim sa počtom študentov s post-traumatickým symptómom.

Aby sa dosiahol tento cieľ, bude vytvorený materiál na zvyšovanie povedomia o post-traumatickej poruche, informačný a vzdelávací materiál. Pre pracovníkov prvej línie, učiteľov a trénerov, ktorým chýba odbornosť, vytvoríme odporúčania v oblasti starostlivosti o utečencov s cieľom dať im možnosť poskytnúť prvotnú psychosociálnu podporu a základnú intervenciu v oblasti duševného zdravia pre utečencov, u ktorých tým podporíme ich efektívnejšiu integráciu.

Najdôležitejšími výstupmi projektu budú:

Materiály na zvýšenie povedomia - budú vytvorené ako jednoduchý, praktický nástroj na podporu a informovanie ľudí pracujúcich s utečencami s post-traumatickou minulosťou o aspektoch, ktoré majú vplyv na duševné zdravie, a na dlhodobý efekt psychickej úzkosti/tiesne.

Akčné hárky – budú obsahovať odporúčania a kľúčové schopnosti pre očakávané znalosti o potrebách utečencov a migrantov, stručné moduly týkajúce sa hodnotenia a zvládania/pomoci s PTSD, vysporiadania sa s náročným správaním klientov, intervenčné návrhy a návrhy riešení, či kľúčových zistení z projektového výskumu.

Online platforma – bude podporovať zdieľanie všetkých materiálov projektu online a takisto aj interaktívnych nástrojov ako komunikačných fór, blogov a sociálnych médií.

Budú vybrané materiály a akčné hárky, ktoré budú k dispozícii online a budú dostupne aj cez mobilnú aplikáciu.