Money & Life Skills – Financial Capability Made Easy

Zvyšujúci sa počet mladých dospelých ľudí (18-35) v skupine nezamestnaných a nízkopríjmových dospelých nepredstavuje súčasný problém, ktorý bude nevyhnutné v nadchádzajúcich rokoch riešiť. Táto skupina občanov EÚ je jednou z najväčšmi znevýhodnených skupín v európskej spoločnosti a predstavuje až 40% všetkých mladých dospelých v Európe. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) uvádza, že nízkopríjmové pracovné miesta a nezamestnanosť zanechávajú „mzdovú jazvu“ na tejto skupine občanov. Nezamestnanosť mladých ľudí a nízky príjem tiež spôsobujú ďalšie škody tým, že podkopávajú ich dôchodkové úspory, čím ohrozujú budúcnosť miliónov mladých ľudí v celej Európe.

 

Zlepšenie zručností v oblasti finančnej gramotnosti takejto znevýhodnenej skupiny v spoločnosti bude mať významný prínos pre každého, pretože spôsobilosť vo finančnej oblasti života pomáha jednotlivcom, spolu s inými ekonomickými „životnými zručnosťami“, čo najlepšie využívať príležitosti, plniť si ciele, zabezpečiť svoju budúcnosť a prispievať k hospodárskemu zdraviu spoločnosti.

 

V tejto súvislosti je veľmi potrebné vybaviť mladých dospelých zručnosťami, ktoré im umožnia zvládnuť ich (minimálny) príjem takým spôsobom, aby sa zachovala ich kvalita života a ich finančné a občianske kompetencie na dôstojnej úrovni. Takéto zručnosti sa nedajú kategorizovať v teoretických pojmoch, ako napríklad „rozpočtovanie“, ale musia sa vzťahovať na skutočné životné situácie týchto mladých ľudí, ak chceme, aby sa stali kompetentnejšími. Cieľom nášho projektu je navrhnúť online moduly, ktoré budú zahŕňať aj aspekty ako:

 

• prvé auto

• vydávam/žením sa

• prenájom bytu

• kúpa domu

• čakáme dieťa

• rozvod

• strata práce

• nehoda

 

Projekt Money & Life Skills sa bude zameriavať na zlepšovanie matematických, digitálnych a finančných zručností mladých dospelých.

Vyvinuté materiály budú zdarma a prístupné cez online aplikáciu.

Online materiály projektu Money & Life Skills budú akreditované na základe Európskeho systému prenosu kreditov (ECTS), kde každý modul bude mať určitý počet kreditov ECTS, aby sa zabezpečila jednoduchá integrácia do vzdelávacích systémov.

 

Viac informácií čoskoro na stránke projektu: http://moneylifeskills.eu/

 

Leták M&LS