PREVENT: Prevencia radikalizácie

Podpora pre profesionálov

VÝCHODISKÁ

Neočakávaný rozmer utečeneckej krízy zasiahol Európu nepripravenú a okrem problémov v oblasti logistiky tiež predstavuje veľkú výzvu pre odborníkov a dobrovoľníkov, ktorí pracujú s prijímaním, pomáhaním, vyučovaním a integráciou utečencov. Táto dôležitá úloha si vyžaduje nielen dodatočné rozpočty na registráciu, ubytovanie, stravu, lekársku starostlivosť atď., ale aj veľa pracovnej sily "v prvej línii".
Ľudia pracujúci s utečencami, žiadateľmi o azyl a migrantmi sa náhle ocitli medzi dvomi mlynskými kolesami: rastúcou xenofóbiou na jednej strane a rastúcou frustráciou a netrpezlivosťou svojich klientov na druhej strane. Veľká časť týchto pracovníkov má dobrú vôľu pomôcť. Ale niekedy "dobre zamýšľané je v rozpore s dobrým".
Títo pracovníci, učitelia a školitelia preto potrebujú nové zručnosti a kompetencie, aby boli lepšie pripravení na riešenie napätia v rôznych skupinách utečencov, žiadateľov o azyl a migrantov a medzi nimi. Mali by vedieť, ako v ranom štádiu odhaliť ukazovatele radikalizácie medzi svojimi klientmi. Mnohí z nich však absolvovali svoje odborné vzdelanie pred mnohými rokmi a mnohí sú úplne alebo čiastočne nepripravení na zmeny v spôsobe, akým je naša spoločnosť organizovaná, a na rozlišovanie, ktoré koncepčné aspekty radikalizácie predstavujú hrozbu.

CIELE

  • Riešiť (interkultúrne) napätie medzi rôznymi skupinami klientov
  • odhaliť, ktorí klienti sú vystavení riziku extrémizmu, vrátane rizika, že sa dostanú k terorizmu buď priamo alebo prostredníctvom radikalizácie rodinných príslušníkov
  • určiť ako posilniť odolnosť voči radikalizácii
  • rozpoznať a reagovať na zvýšené obavy z extrémizmu a diskriminácie, napr. rasizmu, islamofóbie, antisemitizmu, ktorým čelia utečenci a mnohí vysídlení migranti
  • oslabiť rasizmus a xenofóbiu v spoločnosti

ŠPECIFICKÉ CIELE

  • vytvoriť e-platformu so všetkými identifikovanými iniciatívami a učebnými materiálmi zhromaždenými v projekte, predovšetkým zameranými na to, ako zvládnuť konflikty a medzikultúrne napätie a na materiály pre bežnú prax pre prípady, kedy klienti/študenti zažívajú pocity podradenosti alebo frustrácie, ktoré by mohli vyústiť v ich náchylnosť na radikalizáciu.
  • zhrnúť zistenia v "Bielej knihe: Ako zabrániť radikalizácii", ktorá poskytne prehľad o aktuálnej situácii v partnerských krajinách, predstaví iniciatívy, projekty a materiály zahrňujúce stratégie riešenia konfliktov, ktoré posilňujú odolnosť študentov voči radikalizácii propagovaním základných európskych hodnôt a tým, že budú schopní spochybňovať extrémistické názory.
  • viesť aj online interaktívne fórum s cieľom uľahčiť komunikáciu medzi pedagógmi a mládežníckymi pracovníkmi, ktorí sú konfrontovaní s týmto javom a ktorí budú môcť získať vzájomnú podporu a užitočné rady.

VÝSTUPY PROJEKTU

 

Materiály sú k dispozícii v angličtine na stránkach projektu: https://preventradicalisation.wordpress.com/. Do konca februára budú k dispozícii aj v slovenčine.

Partneri projektu

KOORDINÁTOR

Universitŕ delle LiberEtŕ del Fvg - Taliansko, www.libereta-fvg.it

PARTNERI

QUALED občianske združenie pre kvalifikáciu a vzdelávanie – Slovensko, www.qualed.net

E-C-C Verein fuer interdisziplinaere Bildung und Beratung – Rakúsko, www.e-c-c.at

INTEGRA INSTITUT, Institut za razvoj clovekovih potentialov – Slovinsko, www.eu-integra.eu

KTP - Společnost pro kvalifikaci na trhu práce - Česká Republika, www.ktp-qualification.eu

KULTUR UND ARBEIT EV - Nemecko, www.kultur-und-arbeit.de