Prevent Youth Radicalisation

O projekte

Cieľom tohto projektu je poskytnúť učiteľom, trénerom a pracovníkom s mládežou informácie o iniciatívach, materiáloch a riešeniach na príklade osvedčených postupov, ktoré budú tvoriť základ našej databázy.

 

Sledujte FB stránku projektu:https://www.facebook.com/PreventYouthRadicalisation/

alebo našu webstránku:http://www.preventradicalisation.eu/

Výstupy projektu

Tri hlavné výstupy projektu sú katalóg, databáza a blog. Ich implementácia sa bude uskutočňovať v podobe rôznych míľnikov počas trvania projektu. Zatiaľ čo diskusné fórum už bolo implementované ako prvá časť projektu, integrácia ďalších dvoch výstupov si bude vyžadovať viac pozornosti, a preto bude prebiehať v druhej polovici projektu.

Prvým výstupom, ktorý bol implementovaný je blog a má uľahčovať výmenu informácií medzi pedagógmi odborného vzdelávania a prípravy a poradcami pracujúcimi so zraniteľnými mladými ľuďmi alebo v integrácii mladých utečencov a migrantov.

Druhým výstupom je Databáza, ktorá sa skladá; z iniciatív a materiálov o osvedčených postupoch týkajúcich sa zvyšovania povedomia, výcvikových aktivít a didaktických nástrojov, ktoré bojujú proti radikalizácii. Môžu ich využívať učitelia, školitelia a poradcovia v odbornom vzdelávaní.

Databáza je už dostupná v testovacej verzii!

Konečným výstupom bude Katalóg „Prevencia radikalizácie mládeže v praxi“. Poskytne prehľad súčasnej situácie v partnerských krajinách.

 

Číslo projektu: 2019-1DE02-KA202-006071