Predstavenie projektu

Projekt “LoveLanguage” je registrovaný európskou komisiou ako program prenosu inovácie Leonardo Da Vinci.

Snaží sa o zvyšovanie motivácie a záujmu u mladých mužov, učiacich sa jazyk, aby sa zabránilo ich prípadnému odchodu z jazykových kurzov.

Aby sme to dosiahli, máme v úmysle sledovať niekoľko cieľov, ktoré prispejú k rozvoju vhodných učebných postupov.

Tento projekt bude trvať dva roky (2010-2012).

Ciele

Sledujúc svoj hlavný zámer, máme niekoľko podcieľov. Predovšetkým chceme umožniť u mladých mužov s “odporom k učeniu sa cudzieho jazyka” vznik ich “lásky k tomuto jazyku” tým, že zvýšime ich záujem a pochopenie cudzích jazykov a podporíme ich účasť v spoločnosti, aktívnej v celoživotnom vzdelávaní.

Aby sme boli konkrétnejší, budeme:

Výstupy

Ako výstup tohto projektu sa očakáva sada produktov, ktoré napomôžu rozvoju stratégií vo výučbe mladých mužov.

Toto sú očakávané výstupy:

Príručka pre učiteľov a trénerov

  • Partnerský tím projektu najskôr vyvinul príručku pre trénerov, ktorá ponúka poskytovateľom jazykových kurzov atraktívny prístup k mladým mužským študentom, zavedením učebných tém a materiálov, ktoré sa pokúšajú pritiahnuť záujem mladých študentov. Táto príručka sa tiež pokúsi priniesť informácie a tipy, ktoré budú referovať o špecifikách niektorých špeciálnych skupín ako sú odpadlíci od vzdelávania, dlhodobo nezamestnaní mladí dospelí a ľudia na okraji spoločnosti.
  • Príručka bude tiež informovať tých, ktorí sú zodpovední za vytváranie kurzov vzdelávania dospelých a ľudí zainteresovaných v politike vzdelávania, o tom, ako primäť ľudí k motivácii, ak sa dosiaľ z rozličných dôvodov neodhodlali k výučbe cudzích jazykov.
  • Táto príručka pozostáva z niekoľkých rozličných modulov, ktoré sa dajú flexibilne použiť podľa rozličných špecifických požiadaviek.

Cvičebnica

  • Cvičebnica Love Language, ako doplnkový produkt k príručke, obsahuje zbierku materiálov a metód, ktoré sa dajú pri výučbe použiť. Tieto nástroje poskytujú učiteľom jazykových kurzov atraktívne metódy, cvičenia a pracovné listy pre mladých študentov cudzích jazykov. Cieľom je použitie takých tém, ktoré čo najviac splývajú s hlavnými záujmami študentov a udržujú tak ich motiváciu učiť sa.
  • Cvičenia a metódy odporúčané v cvičebnici sa pokúšajú pokryť rôzne jazykové úrovne, ako aj rozličné časové rámce.

3D pokyny a návody

  • 3D pokyny a návody majú za úlohu sprevádzať, motivovať a ukázať rôznorodosť aktivít, ktoré robia vyučovanie jazyka v 3D prostredí takým vzrušujúcim.
  • Pokyny pokrývajú nasledujúce oblasti: Mapa jazykového kurzu, Sprievodca v Second Life, Moodle sprievodca, Iné internetové nástroje (Facebook, Skype, Linkedin, atď.), Odporúčania ako obmieňať a upravovať jednotlivé moduly lekcií, Odporúčania ako zahrnúť tento kurz do už existujúcich jazykových kurzov, Inštrukcie ako začať nový kurz od nuly.

Krátky film “Love Language & More”

  • Film bude vytvorený na základe scenára, ktorý bude pokrývať nasledujúce aspekty: Pozadie projektu, Súčasná situácia ľudí, ktorí nemajú záujem učiť sa jazyk, ale môžu byť motivovaní, ak budú mať k dispozícii vhodné vzdelávacie témy a metódy, Možnosti interaktívnej 3D výučby v prostredí sociálnej komunity, Skúsenosti z testovacej fázy.

Webstránka projektu!

Partneri

Projekt je charakteristický niekoľkými presunmi produktov z dvoch inovatívnych projektov a zahŕňa troch vyvážajúcich partnerov z Českej republiky, Rakúska a Slovenska a tri dovážajúce krajiny – Portugalsko, Slovinsko a Slovensko.