Social Literacy for Public Sector Staff

Sociálna gramotnosť znamená prítomnosť sociálnych schopností, znalostí a hodnôt, ktoré podporujú v ľuďôch schopnosť jednať prístupne a zodpovedne v rôznych komplexných spoločenských situáciach a schopnosť ľudí vedome úspešne komunikovať svoj svet ako člen rodiny, pracovník, občan, či študent, ktorý sa učí celý život.

 

Verejný sektor požaduje od svojich členov vysoký level sociálnych znalostí, aby bol schopny napĺňať očakávania verejnosti. Vládne inštitúcie nasledujú vzrastajúci trend komunitnej sociálnej gramotnosti, kedy sa snažia zvýšiť štandarty sociálnej gramotnosti pracovníkov vo verejnej sfére, rozvíjať tímovú prácu, profesionálne a profesné životné skúsenosti a metódy, ktoré sú dôležité v kariére pracovníka vo verejnej sfére.

Projekt sa snaží podporiť pracovníkov vo verejnom sektore:

-podporovať komunikačné a sociálne schopnosti cez efektívne a cieľavedomé interakcie s komunitou, sociálne a obchodné prostredie a ich klientov,

- získanie sociálnych a osobnostných schopností, ktoré sú základom pre ich prax,

- získať sociálnu kohéziu a rozvoj komunity,

- rozvíjanie schopnosti sociálnej zodpovednosti,

- podporovanie sociálnej rôznorodosti , tak ako aj porozumenie občianstvu.

 

Projekt vyvinie:

- modely sociálneho vzdelávania zamerané na potreby ľudí pracujúcich vo verejnom sektore,

- interaktívny balík nástrojov (toolbox) založený na informačný a komunikačných technológiach s rôznymi modulmi (sociálne učenie, sociálne jazyky, sociálne a emočná inteligencia, mediácia, stratégie na riešenie problémov..)

- sprievodcu pre trénerov ako predstaviť koncept sociálnej gramotnosti vo vyučovaní a tréningoch,

modely pre zážitkové učenie vo virtuálnom učebnom prostredí.