Ageing in the Digital Age - Starnutie v digitálnom veku

O projekte

Keďže svet sa mení na znalostnú spoločnosť, čoraz viac sa spoliehame na informácie poskytované prostredníctvom počítačov a mobilných technologických zariadení. Starší občania však tvoria veľkú časť spoločnosti, ktorá väčšinou nemá požadované zručnosti na to, aby sa mohla podieľať na tomto rozvoji. Táto situácia vytvára rastúcu skupinu znevýhodnených občanov a prispieva k digitálnej priepasti európskej spoločnosti.

Táto nerovnováha znamená aj stratené príležitosti, pretože technológia môže ponúknuť mnoho spôsobov zlepšenia kvality života, najmä pre starších občanov. Viac ako kedykoľvek predtým sa služby vrátane verejných služieb a obchodných transakcií pohybujú online. Absencia digitálnych zručností u starších ľudí je často synonymom sociálnej izolácie, segregácie v prístupe k informáciám a službám, straty autonómie a zvýšeného pocitu neschopnosti prispôsobiť sa spoločnosti. Zlepšenie digitálnych zručností seniorov je jedným zo spôsobov, ako zlepšiť kvalitu ich života prostredníctvom aktívneho životného štýlu a slobody výberu a rozhodovania.

Projekt Starnutie v digitálnom veku, na ktorom spolupracujú partnerské organizácie zo štyroch krajín (Poľsko, Rakúsko, Slovinsko a Slovensko)sa preto zameral na zber osvedčených postupov, ktorých cieľom je podporiť vzdelávanie seniorov v oblasti digitálnych zručností, aby sa tak vedeli lepšie začleniť do spoločnosti a používať informačno-komunikačné technológie aj v komunikácii so samosprávou či v oblasti zdravia a zlepšovania ich životnej úrovne.

Výsledky projektu a viac informácií nájdete aj na projektovej stránke:

http://digitalageing.eu/

Číslo projektu: 2019-1-PL01-KA204-064986

Leták projektu

leaflet_Ageing_SK_final.pdf

Newsletter 1

newsletter_Ageing_no_1_SK_final.pdf

Newsletter 2

newsletter_Ageing_no_2_SK_final.pdf